ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ - Το έργο της αποκατάστασης

Το 2017 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο  «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» με βασικούς άξονες την αποκατάσταση και προστασία των αρχαιολογικών λειψάνων, τη διευθέτηση της προσβασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου, την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και απρόσκοπτης κίνησης όλων των ομάδων επισκεπτών εντός του χώρου, τη δημιουργία εύληπτου εποπτικού υλικού κατανόησης της μεταδιδόμενης πληροφορίας και τέλος, τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν μελέτες συντήρησης και ανάδειξης των δύο κτηρίων, του μνημειακού Προπύλου και του Κτηρίου Ι με στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη προστασία και ανάδειξη του αυθεντικού οικοδομικού υλικού, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανακτόρου και των εν λόγω κτισμάτων, όπως το εντυπωσιακό μέγεθός τους, τη δομή, τη χρήση των κλιμακωτών ανδήρων και τη θεατρικότητα, ένα χαρακτηριστικό που θα επικρατήσει στην ελληνιστική αρχιτεκτονική.

Τα κριτήρια επιλογής των υλικών και επεμβάσεων συντήρησης που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν ακολούθησαν τη γενική δεοντολογία επεμβάσεων συντήρησης και βασίστηκαν σε μεγάλο μέρος στις αναφορές των ερευνητικών μελετών/τεχνικών εκθέσεων που έχουν συνταχθεί στο παρελθόν για την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου της Πέλλας. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη η συμβατότητα των νέων υλικών μεταξύ τους και ως προς το αυθεντικό υλικό και η αντιστρεψιμότητα κάθε επέμβασης.

Βασικός στόχος της ανάδειξης του Μνημειακού Προπύλου και του Κτηρίου Ι του Ανακτόρου της Πέλλας  ήταν να προστατευτούν οι αρχαιότητες και να καταστεί δυνατή η κατανόηση του τμήματος αυτού του συγκροτήματος στους επισκέπτες, ώστε ο ανεσκαμμένος αρχαιολογικός  χώρος να μετατραπεί σε χώρο επισκέψιμο για το κοινό. 

Η πρόταση της Εφορείας στηρίχτηκε στα δεδομένα των δύο κτηρίων, και ακολούθησε  πέντε βασικές αρχές:

Για την ανάδειξη του ανακτόρου και τη μετατροπή του χώρου σε επισκέψιμο, εκτός από τις εργασίες προστασίας και  αποκατάστασης των ανασκαμμένων περιοχών και των αρχαιολογικών υπολειμμάτων,  ήταν απαραίτητη η δημιουργία  υποδομών για τους επισκέπτες.  Δημιουργήθηκε νέα είσοδος στη βάση της  ανατολικής πλευράς του λόφου και ευρύς χώρος στάθμευσης, διαδρομές περιήγησης, πρόσβαση επισκεπτών με κινητικά προβλήματα, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, καθιστικά, φύτευση κλπ.

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same